strona główna
« strona główna
  Niedziela 03.05.2015         godz: 22:54:23         imieniny: Jaropełka, Marii, Niny       
  Poczta
  Logowanie do panelu
Biuletyn Informacji Publicznej MZO

PRZEDSZKOLE nr 11 w BIELSKU-BIAŁEJKoncepcja pracy przedszkola

INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE GŁÓWNYM ZADANIEM PRZYJĘTYM DO REALIZACJI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM JEST: "WYKORZYSTANIE PRZYKŁADÓW Z LITERATURY DZIECIĘCEJ DO WZBOGACANIA WIADOMOŚCI DZIECI Z DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO."

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 11

 

W BIELSKU- BIAŁEJ 

 OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE 

 Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/ 2011r z dnia 30.08.2011r Koncepcja pracy przedszkola została zatwierdzona do realizacji na lata 2011-2014r

 

Cele koncepcji pracy przedszkola

1.     Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.

2.   Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, …).

3.      Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.

4.     Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

5    Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.

6.     Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

7.     Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

ZASOBY LUDZKIE

WYKWALIFIKOWANA, KOMPETENTNA, ZAANGAŻOWANA I ODPOWIEDZIALNA KADRA PEDAGOGICZNA,

SPECJALIŚCI –NAUCZYCIEL GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG

 

ZASOBY MATERIALNE

SALE WYPOSAŻONE W RÓŻNORODNE POMOCE DYDAKTYCZNE ORAZ ZABAWKI UMOŻLIWIAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ I INTEGRACJĘ DZIECI

SALA DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

OGRÓD PRZEDSZKOLNY WYPOSAŻONY W SPRZĘT  SPORTOWY

 

NASZA PLACÓWKA

Przedszkole nr 11 mieści się w zabytkowej willi z 1920 roku. Otoczone jest dużym ogrodem wyposażonym w niezbędny sprzęt i zabawki potrzebne  do wszechstronnego rozwoju dzieci.

W przedszkolu przebywa 100 dzieci w 4 grupach wiekowych. Każda grupa posiada duże wszechstronne sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój potencjału dziecka, oraz  jego zainteresowań. Przedszkole pracuje wg innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach i wpisanych w rejestr innowacji .Są to:

1.”Wprowadzenie metody dobrego startu do nauki czytania i pisania dzieci 6-letnich”-autorstwa  pani Krystyny Staszek

2.” Wprowadzenie Metody Początkowej nauki czytania”- autorstwa Pani Marioli Kulpa

3.”Wprowadzenie metody „Bez porażek” T. Gordona w rozwiązywaniu konfliktów wśród dzieci w wieku przedszkolnym- autorstwa Pani Krystyna Staszek

4.Wykorzystanie Mandali w pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola- autorstwa Pani Jolanty Kurowskiej

5.Wykorzystanie metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej w uczeniu się matematyki u dzieci  w wieku przedszkolnym- autorstwa Pani Agaty Pietraszko i P. Krystyny Staszek

 

6. Wykorzystanie bajek terapeutycznych jako metody obniżania lęku u dzieci” autorstwa Pani Dominiki Wutke/Borucka/  

 

Kierunki realizacji koncepcji

I. Praca z dziećmi

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

daptacja dziecka w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność przedszkola.

 

 

Realizacja „Programu adaptacyjnego”.

 

 

 

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci
(i rodziców).

od III

każdego roku szkolnego

od V każdego roku szkolnego do      XI

 

cały rok

 

dyrektor

 

 

nauczyciele dzieci nowo przyjętych

 

 

dyrektor

 

 

Informacje o zapisach, zajęcia otwarte, spotkania z rodzicami i dziećmi, festyn rodzinny, gazetki informacyjne

Diagnoza „inteligencji wielorakich”

 

Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.

 

 

Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy testu dla nauczycieli i  rodziców „Talenty mojego dziecka”.

 

 

Organizacja wczesnego wspomagania dzieci

 

 

Prowadzenie działań zakresie wyrównywania szans edukacyjnych

diagnoza wstępna, śródroczna, końcowa


IX

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Arkusz obserwacji

 

 

Arkusz do rozpoznawania poszczególnych obszarów talentu

 

Plan działań wczesnego wspomagania

Program do pracy kompensacyjno- wyrównawczej

Rozwijanie „inteligencji wielorakich” dzieci

Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

Realizacja programów autorskich:

·         „Rozwijanie inteligencji wielorakich” (wszechstronne rozwijanie potencjału dziecka),

·         „Od działania do poznania” (rozwijanie inteligencji przyrodniczej),

·         „Przedszkolaki chętne i gotowe do nauki czytania i pisania” (rozwijanie inteligencji językowej),

·         „Mały plastyk” (rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej na zajęciach koła plastycznego).

Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.

Udział w  międzyprzedszkolnym przeglądzie Jasełek, kolęd i pastorałek

Realizowanie  Programu  wychowawczego

Uczestniczenie w „Festiwalu  Kultury Przedszkolnej organizowanym w Hałcnowie”

Uczestniczenie w „Paradzie Ulicznej” organizowanym  przez  przedszkole i MOPS.

wg potrzeb,

cały rok

cały rok

 

 

 

 

 

 

wg planu prezentacji,

cały rok

III

 

V

 

VI

wszyscy nauczyciele,

nauczyciele

 autorzy

 

 

 

 

 


wszyscy nauczyciele

 

nauczyciele grup starszych

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji

Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.

Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu, nazywaniu emocji.-realizowanie innowacji pedagogicznej

Realizowanie programu  wychowawczego

Realizowanie Programu Profilaktycznego-Kształtowanie zasad współżycia w grupie”

Realizowanie innowacji pedagogicznej-„metoda  bez porażek” T. Gordona

Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w przedsięwzięciu „Paszport do kariery”, w autoprezentacjach hobby, w prezentacjach artystycznych – scenicznych przed zaproszonymi gośćmi.

 

cały rok

wszyscy nauczyciele

 

Rozwijanie „optymistycznych cech charakteru”

Opracowanie z dziećmi „Ustawy o zachowaniu się” w przedszkolu i poza nim.

Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka”.

Opowiadanie „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru-wykorzystanie innowacji pedagogicznej.

Redagowanie z dziećmi „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru.

Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter.

Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

Realizowanie innowacji –Mandale w pracy przedszkola

cały rok

 

 

na bieżąco w ciągu każdego roku

wszyscy nauczyciele

 

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Realizowanie programu profilaktyki przedszkola.- Kształtowanie zasad współżycia w grupie

Realizowanie programu autorskiego „Przez ruch do wiedzy i umiejętności”.

Realizowanie innowacji pedagogicznej „Rozwijanie postaw asertywnych –

ważne słowo nie”.

Opracowywanie programów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

cały rok

wszyscy nauczyciele

nauczyciele  autorzy

 

 

II. Praca z rodzicami

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

 

Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami.

Zaznajomienie rodziców z diagnozą dziecka- udzielanie pełnej informacji o dziecku

 

Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”.

Uświadomienie rodzicom szczególnych uzdolnień dzieci

 

Opracowanie programu do pracy z dzieckiem zdolnym

 

Organizowanie konsultacji ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na terenie  przedszkola.

 

Prezentowanie na łamach strony internetowej przedszkola  grupowych planów i działań „Optymistycznego Przedszkola”.

Prezentowanie na stronie sukcesów przedszkola

 

Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka przez :

·         Prelekcje na temat metod komunikacji alternatywnej z dziećmi,

·          publikacji na łamach przedszkolnej strony internetowej „Optymistyczne dziecko”,

·          organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami.

·         Objęcie potrzebujących dzieci pomocą logopedyczną oraz korekcją wad postawy

 

Aktywizowanie członków rady rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

 

IX każdego roku szkolnego

3 razy w roku

 

 

1 raz/kwartał

 

Cały rok

cały rok

 

wg planu

 


cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

wszyscy nauczyciele


wszyscy nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

pracownik poradni

 


dyrektor, przewodnicząca rady rodziców

 

dyrektor

rodzice

nauczyciele

pracownicy poradni

 

 

 

członkowie Rady rodziców

 

 

Włączanie rodziców w działania przedszkola

Opracowanie w grupach wiekowych szczegółowych planów współpracy z rodzicami

 

Współorganizowanie przedsięwzięć:

·         „Cała Polska czyta dzieciom – my czytamy optymistyczne bajki”,

·         „Festiwal Talentów”, na terenie przedszkola

·         „Święto ziemniaka”, ;kiermasze: jesienny, świątecznych  wypieków,

·         Festyn rodzinny

Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach: plastycznych,

Pomoc w organizacji imprez przedszkolnych- wolontariat rodziców

 /wykorzystanie pełnionych zawodów /

 

Pomoc w pracach na rzecz przedszkola- kserowanie, szycie, pieczenie ciast, dekoracje itp.

 

wrzesień

cały rok

 

wg kalendarza imprez i uroczystości

 

 

wg planu

 

wg kalendarza uroczystości

Wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

rodzice

 

 

nauczyciele,

rodzice

 

 

rodzice

 

Włączanie rodziców w działania Klubu Optymistycznych Rodziców

 

Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego- umieszczonego na łamach strony internetowej przedszkola oraz  gazetkach dla rodziców

 

 

Organizowanie  co 3 - miesięcznych spotkań z rodzicami – członkami RR.

 

Przygotowywanie scenicznych prezentacji optymistycznych bajek dla dzieci z przedszkola i –wolontariat

 

 

 

 

Warsztaty, prelekcje dla rodziców z udziałem specjalistów

 

 

Organizowanie spotkań dla dzieci z rodzicami jako przedstawicielami ciekawych zawodów

 

Cały rok

 

 

 

1x na kwartał

3 razy/rok

 

wg potrzeb rodziców

 

 

wg ustaleń z nauczycielami

Wszyscy nauczyciele

 

 

nauczyciel –

przewodniczący Rady rodziców

członkowie RR

specjaliści, nauczyciele

rodzice

pracownik poradni

 

 

nauczyciele, rodzice

 

Prezentacje przez rodziców hobby i zainteresowań

Prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola.

 

Uczestniczenie w „Festiwalu Talentów”- Hałcnów, Przeglądy Jasełek

Konkursy, galerie prac

wg ustaleń z nauczycielami

III

wszyscy nauczyciele,

rodzice

 


III. Praca ze środowiskiem lokalnym

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

Przybliżanie założeń pracy „Optymistycznego Przedszkola” w środowisku lokalnym

Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.

 

Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.

 

Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.

Udział w ogólnopolskiej akcji Caritas „Paczka dla dzieci Lwowa”

cały rok

wg Kalendarza Imprez i Uroczystości

 

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

 

 

 

Pozyskiwanie „optymistycznych sojuszników”

 

Nadawanie tytułu „Przyjaciel 11-tki”.

 

VI

dyrektor, rada pedagogiczna

 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

Gromadzenie darów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka.

Organizowanie imprezy dla dzieci – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek.

Zbieranie karmy, koców dla podopiecznych schroniska dla zwierząt.

 

XII, VI


XII


XI

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

rodzice

 

 

Współpraca z Regionalnym Centrum Kultury

 

Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez RCK.

Uczestnictwo w wystawach

wg zaproszeń

IV

 

Wg zaproszeń

Dyrektor

nauczyciel

 

 

Współpraca z biblioteką dziecięcą

Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych., przedsięwzięciach „Majowe dni książki”

Uczestniczenie w prezentacjach multimedialnych optymistycznych bajek w przedszkolu przygotowanych przez pracownika biblioteki podczas realizacji przedsięwzięcia: „Książka na jesienne dni”, „Majowe Dni Książki”.

- Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

 

Wg realizowanej tematyki

 

Wg planu

nauczyciel – łącznik z biblioteką

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Zapraszanie specjalistów na zebrania z rodzicami

Organizowanie warsztatów dla rodziców  i nauczycieli wg ich potrzeb

Udzielanie rad i wskazówek rodzicom

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Wg potrzeb

dyrektor,

 

wszyscy nauczyciele

rodzice

 

 

Współpraca z Teatrem Banialuka

I Teatrem Polskim

Udział dzieci w spektaklach teatralnych

Udział w konkursach organizowanych przez Banialukę

Zapraszanie aktorów do spotkań z dziećmi

wg zaproszeń

wg realizowanej tematyki

Wg zaproszeń

Dyrektor

nauczyciele

 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

Gromadzenie darów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka.

Organizowanie imprezy dla dzieci – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek.

Zbieranie karmy, koców dla podopiecznych schroniska dla zwierząt.

 

XII, VI


XII


XI

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

rodzice

 

 

Współpraca z  Rada Osiedla „Śródmieście”

Organizowanie dla seniorów imprez z okazji Świąt, imprez okolicznościowych

Wg planu XI

I ,III

 

Dyrektor

nauczyciel

 

 

Współpraca  z Terenową Stacją Sanitarno- epidemiologiczną

Udział w realizowaniu Programach „Grypo nie chcemy Cie w naszym domu”

„Program antynikotynowy”. ‘  „Program Czyste piaskownice”

 

Wg realizowanej tematyki

 

Wg planu

dyrektor

nauczyciele, rodzice

 

Współpraca  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Udział w realizowanym programie Aktywności Lokalnej, Paradzie Ulicznej

Kontakty z osobami zajmującymi się dziećmi z rodzin patologicznych,

Gromadzenie darów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka.

Organizowanie imprezy dla dzieci – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek.

 

XII, VI


XII


XII

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

rodzice

 

 

Współpraca z artystą plastykiem Panem 

Mariuszem Horeczym

Zwiedzanie pracowni malarskiej artysty przez dzieci ,

Zapoznanie  z jego artystycznym dorobkiem,

Warsztaty dla nauczycieli, porady ,wskazówki

 

wg zaproszeń

 wg potrzeb i zainteresowań dzieci

 

Wg zaproszeń

Dyrektor

nauczyciel

 

 

Współpraca z Policją

Spotkania z policjantami, pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci, na temat zagrożeń- realizacja programu Profilaktycznego

Spotkania z dzielnicowym

Wg realizowanej tematyki

 

Wg planu

 

Dyrektor

nauczyciel

 

 

 

Współpraca z  Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku- białej

 Udział  studentów w zajęciach organizowanych przez nauczycieli

 

Prowadzenie zajęć przez studentów

Realizacja programu unijnego „Przez praktykę do wiedzy”

Wg  planu

 

Wg planu

 

Dyrektor

nauczyciel

 

                     

 

Powyższe  dopracowanie i poszerzenie o nowe elementy  koncepcji pedagogicznej pracy przedszkola zostało przedstawione wszystkim rodzicom z prośbą o wyrażenie opinii na jej temat, określenie sugestii, co można zmodyfikować, czym ją uzupełnić.

Akceptacja koncepcji umożliwiła jej realizację

 W kolejnych latach szkolnych koncepcja będzie  dopracowywana, poszerzana o nowe elementy.

Zaprezentowana „Koncepcja pracy Przedszkola Nr 11 – Optymistycznego Przedszkola” obowiązuje w latach od 2011- 2014.

MODYFIKACJA KONCEPCJI  PRACY PRZEDSZKOLA

 

Od 1 września 2012r  do  pracy dydaktyczno- wychowawczej wprowadza się innowację pedagogiczną autorstwa Pani Dominiki Wutke na temat: „ Wykorzystanie elementów metody Dennisona- kinezjologii edukacyjnej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Powyższe obowiązuje od 01.09.2012r

 

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r tzw. „ustawa przedszkolna” następuje zmiana ofert prowadzenia zajęć dodatkowych odpłatnych / j .angielski, rytmika/

Nasze przedszkole oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe, mające na celu wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie dziecięcych zainteresowań.

 

Dzieci 5 i 6-letnie mają możliwość bezpłatnego uczęszczania na zajęcia RELIGII .

Dzieci 6-letnie mają możliwość udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCYCIELKI PRZEDSZKOLA NR 11 W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH:

1.     MALUCHY:

- bajkoterapia – środa 14:40-15:00

-  zajęcia rytmiczno-ruchowe -  piątek 14:40-15:00

 

2.     ŚREDNIAKI:

- bajkoterapia – środa, piątek 14:30-14:50

- „Gimnastyka buzi i języka” zabawy logopedyczne – poniedziałek, wtorek 14:45-15:00

 

         MŁODSZE STARSZAKI:

- „Odkrywamy świat znaków graficznych” – warsztaty z elementami Metody Dobrego Startu – wtorek 13:00-14:00

- „W krainie mandali” – warsztaty plastyczne – środa 13:00-14:00

- bajkoterapia – piątek 13:00-14:00

 

4.     STARSZAKI:

- „Odkrywamy świat liter” – wykorzystanie Metody Dobrego Startu z cyklu „Od piosenki do literki” w rozwijaniu zainteresowań słowem czytanym i pisanym – czwartek 13:15-14:15

- „Muzyka w tańcu i zabawie” – zabawy ruchowo-taneczne – środa 13:15-14:15

 

Powyższe obowiązuje od 01.09.2013r

 
 
Copyright © 2007 MZO Bielsko-Biała. All Rights Reserved. wykonanie: Wizja.net
 
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Biała, mzo bielsko-biała, mzo bielsko, oświata bielsko, oświata bielsko-biała
ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.